Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Dołącz do nas na Facebooku

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+

Przekaż 1% na naszą organizację

English

1% KRS 0000262753

Statut ESPAR 50+
a A

Tekst jednolity statutu przyjęty uchwałą nr 11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 4.12.2016 r. zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 19.01.2017r. 
 
Statut Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+ 
 
Rozdział I 
Postanowienia ogólne 
§ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, zwane dalej „Stowarzyszeniem” i jest stowarzyszeniem kultury fizycznej. Działa w oparciu o przepisy ustawy z dn. 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dn. 25.06.2010 o sporcie oraz ustawy z dn. 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
§ 2 Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedziba władz znajduje się w Warszawie. 
§ 3 Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „ESPAR 50+” oraz odpowiednika nazwy w językach obcych.  
§ 4 Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń i organizacji, zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz międzynarodowych, których cele i zadania są zbliżone do celów i zadań statutowych Stowarzyszenia.  
§ 5 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie może powoływać Oddziały Terenowe, które nie posiadają osobowości prawnej.  
 
Rozdział II 
Cele i środki działania 
§ 6 Celem stowarzyszenia jest charytatywna działalność z zakresu profilaktyki gerontologicznej poprzez ochronę i promocję zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej, nauki, edukacji, oświaty, a także promocję wolontariatu, zmierzająca do poprawy jakości życia ludzi dorosłych i starszych. 
§ 7 Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia następuje przez: 
1) przygotowywanie, wdrażanie i prowadzenie programów z zakresu rekreacji ruchowej, turystyki i rehabilitacji osób dorosłych i starszych;  
2) inicjowanie, organizowanie i wspieranie badań naukowych z zakresu promocji zdrowia w różnych dyscyplinach specjalistycznych, a zwłaszcza z obszaru profilaktyki gerontologicznej;  
3) krzewienie wymiany myśli i informacji naukowej w środowisku osób zajmujących się promocją zdrowia, a w szczególności przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych i praktyki społecznej działalności na rzecz osób dorosłych i starszych, poprzez organizowanie zjazdów naukowych, wykładów, odczytów, zebrań naukowych, konferencji, seminariów oraz kursów o charakterze naukowym i popularno-naukowym; 
4) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej.  
5) planowanie i organizowanie różnorodnych imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych; 
6) szkolenie oraz doskonalenie kadr instruktorskich oraz doradztwo i pomoc organizacyjną, a także szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia;  
7) fundowanie stypendiów, konkursów, nagród oraz stosowania innych form pomocy osobom pracującym naukowo nad problemami związanymi z celami i zadaniami stowarzyszenia; 
8) wydawanie czasopism, biuletynów, książek, broszur, informatorów z zakresu zdrowego stylu życia osób dorosłych i starszych; 
9) współdziałanie z właściwymi organami samorządowymi oraz instytucjami, podmiotami i organizacjami społecznymi, gospodarczymi i zawodowymi; 
10) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, których cele są zbieżne bądź tożsame z celami statutowymi stowarzyszenia, poprzez utrzymanie stałych kontaktów naukowych, uczestniczenie w międzynarodowych i krajowych kongresach, zjazdach, konferencjach oraz reprezentowanie i propagowanie osiągnięć polskiej gerontologii społecznej; 
11) delegowanie swoich przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczoopiniotwórczych, państwowych i samorządu terytorialnego; 
12) opiniowanie projektów, rozwiązań systemowych, prawnych i organizacyjnych odnoszących się do sfery promocji zdrowia;  
13) wydawanie opinii i informowanie o funkcjonowaniu podmiotów zajmujących się problematyką związaną z celami i zadaniami Stowarzyszenia;  
14) rekomendowanie podmiotów, firm, instytucji z zakresu rekreacji ruchowej, turystyki i rehabilitacji osób dorosłych i starszych;  
15) wydawanie opinii o jakości sprzętu, aparatury wykorzystywanych w rekreacji ruchowej, turystyce i rehabilitacji; 
16) realizację zadań zleconych przez administrację państwową, centralną i terenową, samorządową oraz fundusze celowe, w tym pochodzące z Unii Europejskiej; 
17) tworzenie zespołów ekspertów, doradców, rzeczoznawców, oraz komisji i zespołów dla rozwiązywania problemów wynikających z celów i zadań Stowarzyszenia;  
18) promocję i organizację wolontariatu;  
19) promocję oraz organizację zajęć aktywności ruchowej dla osób dorosłych i starszych; 
20) działania promocyjne. 
&8 
1. Działalność Stowarzyszenia wskazana w § 7 stanowi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Działalność Stowarzyszenia wskazana w § 7 może być prowadzona zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. 3. Stowarzyszenie upowszechnia swoje osiągnięcia i zaznajamia ze swoją działalnością media dla pozyskania szerokiej opinii społecznej do realizacji jego celów.  4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 5. Działalność Stowarzyszenia może opierać się na świadczeniach wolontariuszy, których prawa i obowiązki szczegółowo reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 
§ 9 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1. zwyczajnych  2. wspierających 3. honorowych. 
§ 10 Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.  
§ 11 Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, zamieszkałym w kraju lub za granicą, zainteresowana realizacją zadań i celów Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą na najbliższym posiedzeniu, licząc od daty złożenia deklaracji, zawierającej opinię merytoryczną Oddziału. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.  
§ 12 1. Członek zwyczajny ma prawo: 1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; 2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu; 3) zgłaszać wnioski, postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia; 4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowaniu działań zgodnie z jego celami statutowymi; 5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.  2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 1) przestrzegania statutu, regulaminu i uchwal władz Stowarzyszenia; 2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia; 3) czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 4) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia. 
§ 13 Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie deklaracji pisemnej. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków przez Zarząd, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.   Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia w tym w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków, zgłaszać do jego władz wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań. Członkom wspierającym nie przysługuje czynne ani bierne prawo wyborcze.  
Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia, a także wywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń. 
§ 14 Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Członek Honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków; poza tym posiada takie prawa, jak członek zwyczajny.  Członek Honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.  
§ 15 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu, b) śmierci lub utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego; c) uchwały Zarządu pozbawiającej członkostwa z powodu nie płacenia składek przez okres 2 lat; d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę stowarzyszenia; e) utraty praw obywatelskich lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
2. Uchwała w przedmiocie pozbawienia członkostwa lub wykluczenia może zostać zaskarżona przez członka, którego dotyczy. Odwołanie osoba zainteresowana wnosi do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Rozpoznanie odwołania następuje na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania. Do czasu rozpoznania odwołania członek, którego dotyczy uchwała w przedmiocie skreślenia bądź wykluczenia zawieszony jest w swoich prawach. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.  
  
Rozdział IV Władze Stowarzyszenia 
§ 16 Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.  2. Zarząd Główny  3. Główna Komisja Rewizyjna  
§ 17 Uchwały Walnego Zebrania, w tym dotyczące wyborów do władz stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. Tryb głosowania zostaje uchwalony w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 
W przypadku braku quorum Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie nie później niż  pół godziny po pierwszym terminie, o ile drugi termin był podany w zawiadomieniu. 
W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków. 
§ 18 W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków organu w trakcie trwania kadencji, organowi, w którego składzie powstał wakat przysługuje prawo kooptacji spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków danego organu nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. 
§ 19 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być: - Zwyczajne - Nadzwyczajne.  2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny co roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze w ciągu pierwszych 3 miesięcy roku, zawiadamiając członków listem poleconym lub pocztą mailową o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.  3. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.  
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: - z własnej inicjatywy; - na żądanie Komisji Rewizyjnej; - na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Zawiadomienia dokonuje się listem poleconym lub pocztą mailową informując o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zabrania, co najmniej na 14 dni przed jego terminem . 5. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Główny Walnego Zebrania w terminach określonych w ust. 2 i 4, obowiązek zwołania Walnego Zebrania spoczywa na Komisji Rewizyjnej, która powinna doprowadzić do zwołania Walnego Zebrania w ciągu 1 miesiąca od upływu terminów wskazanych w ust. 2 i 4. 6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Zebrania wybrany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
§ 20 Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności: 
1. ustalenie kierunków i programu działania; 2. uchwalenie statutu i jego zmian; 3. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 4. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi; 5. ustalenie wysokości składek członkowskich; 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 8. nadawanie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia. 9. ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
§ 21 1. Zarząd Główny składa się z 4 do 9 osób.  Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 2. Prezes wybierany jest przez Walne Zebranie. Członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprezesa/Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.  3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes  Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek innego członka Zarządu. Wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu powinien wskazywać cel jego zwołania.  4. O terminie i miejscu posiedzenia zawiadamia członków Zarządu Głównego jego Prezes lub Wiceprezes listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed tym terminem. Zawiadomienia można zaniechać w stosunku do tych członków Zarządu Głównego, którzy na piśmie oświadczą, że znają termin posiedzenia.  5. W przypadku nieobecności Prezesa zastępuje go Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu. Z obrad Zarządu sporządzany jest protokół. 
§ 22 Do kompetencji Zarządu należy: 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem bieżącej działalności stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi; 2. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych. 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 4. ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia. 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego; 6. zwoływanie Walnego Zebranie (zwyczajnego i nadzwyczajnego); 7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania (skreślania) członków zwyczajnych i wspierających; 
8. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działania Stowarzyszenia; 9. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swej działalności; 10. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie; 11. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;  12. ustanawianie pełnomocników Stowarzyszenia; 
§ 23 Zarząd może działać w razie potrzeby na podstawie własnego uchwalonego regulaminu. Zarząd może powoływać stałe lub doraźne zespoły, komisje, grupy robocze do prowadzenia określonych spraw i zadań statutowych. 
§ 24 Do wykonywania obsługi administracyjnej Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego dyrektora. Dyrektor biura działa na podstawie uchwalonego przez Zarząd regulaminu.  
§ 25 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej: a)  nie mogą być członkami Zarządu Głównego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, b)  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, c)  z tytułu pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie  otrzymują zwrotu uzasadnionych kosztów ani jakiegokolwiek wynagrodzenia. 
§ 26 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: - kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia; - występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli, żądanie wyjaśnień; - prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego walnego Zebrania w razie stwierdzenia, że nie wywiązuje się Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu; - zwołanie Walnego Zebrania, w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie; - składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu); - składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu. 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisji Rewizyjnej, Komisja może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia. 4. Członkowie Komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 5. Komisja Rewizyjna może działać w razie potrzeby na podstawie własnego uchwalonego regulaminu. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 6. Postanowienia § 21 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio. 

Rozdział V 
Oddziały terenowe 
§ 27 1. Oddziały powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego w miejscowości, w której zamieszkuje lub pracuje co najmniej 10 członków. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.  2. W sprawach dotyczących działalności Oddziałów terenowych nieuregulowanych poniżej stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz Stowarzyszenia.  
3. Decyzję w przedmiocie likwidacji oddziału podejmuje Zarząd Główny  z własnej inicjatywy bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarządu Oddziału bądź Komisji Rewizyjnej Oddziału w przypadku: a) Zmniejszenia się liczby członków zamieszkujących bądź pracujących na terenie działalności Oddziału poniżej 10; b) Prowadzenia przez Oddział działalności sprzecznej z postanowieniami Statutu bądź uchwałami Walnego Zebrania Członków lub Zarządu Głównego. 
§ 28 Władzami Oddziału są: 1. Walne Zebranie Członków Oddziału  2. Zarząd Oddziału  3. Komisja Rewizyjna Oddziału  
§ 29 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału raz na cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze i raz na rok – jako sprawozdawcze.  
§ 30 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy: 
1. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;  3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału; 4. wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.  
§ 31 W Walnym Zebraniu Członków Oddziału z głosem decydującym udział biorą wszyscy członkowie zwyczajni, a z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.  
§ 32 O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia członków, co najmniej 14 dni przed zwołaniem zebrania listem poleconym lub pocztą mailową. 
§ 33 Zarząd Oddziału składa się z 4 osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 
§ 34 Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny,  2. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia,  3. zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny,  4. składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i finansowej Oddziału,  5. organizowanie seminariów i kursów o charakterze naukowym oraz inicjowanie i organizowanie prac badawczych.  
§ 35 1. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.  2. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.  
§ 36 Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 osób, spośród których wybiera przewodniczącego i jego zastępcę. 
§ 37 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest powołana do przeprowadzania przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.   
2. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.  

Rozdział VI 
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa. 
§ 38 1. Źródłami tworzenia majątku Stowarzyszenia są: - składki członkowskie; - darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, charytatywnych zbiórek publicznych - dochody z kapitału odsetki (lokaty, akcje) - dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością Stowarzyszenia pozostających w jego użytkowaniu; - dotacje, subwencje, środki pomocowe w tym pochodzące z UE; - przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego, który służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego. 2. Zabrania się: a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", b)  przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c)  wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 
d)  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
§ 39 Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie.  
§ 40 Działalność Stowarzyszenia mieszcząca się w granicach określonych dla organizacji pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą. 
 
Rozdział VII 
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
§ 41 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie członków wymaga kwalifikowanej większości głosów 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. 3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.  4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi niezbędne czynności. 5. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia o podobnych jak Stowarzyszenie celach statutowych, nienastawionych na osiąganie zysków na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań. 
§ 42 W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach i innych obowiązujących aktów prawnych, dotyczących działalności Stowarzyszenia 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.